Ballina AKTUALE Konkurs Publik për financimin e programeve dhe projekteve të shoqatave në komunën...

Konkurs Publik për financimin e programeve dhe projekteve të shoqatave në komunën e Bujanocit

1084
SHPËRNDAJE

KONKURS PUBLIK për financimin e programeve vjetore dhe projekteve të shoqatave të qytetarëve me seli në territorin e Komunës së Bujanocit për vitin 2020

 24/02/2020 

Në bazë të nenit 4. të Rregullores mbi mënyrën e fnancimit, kriteret dhe procedurën e ndarjes së mjeteve shoqatave të qytetarëve në Komunën e Bujanocit (“Gazeta zyrtare e Komunës së Bujanocit”, nr. 19/14), Komisioni për shoqata të qytetarëve i Komunës së Bujanocit në seancën e mbajtur më 24.02.2020, shpallë:

 KONKURS PUBLIK

për financimin e programeve vjetore dhe projekteve të shoqatave të qytetarëve 

me seli në territorin e Komunës së Bujanocit

I

 Lëndë e këtij konkursi publik është shpërndarja e mjeteve të orientuara në vendimin mbi buxhetin e Komunës së Bujanocit për vitin 2020 në pozicionin 234, funksioni 860, klasifikimi ekonomik 481 “Grantet për organizatat joqeveritare”, të Vendimit mbi buxhetin e Komunës së Bujanocit për vitin 2020, në shumë prej 2.000.000,00 dinarë, për realizimin e programeve vjetore dhe projekteve të shoqatave të qytetarëve, me qëllim të realizimit të nevojave dhe interesave në këtë sferë, në territorin e Komunës së Bujanocit, në pajtim me Rregulloren mbi mënyrën e fnancimit, kriteret dhe procedurën e ndarjes së mjeteve shoqatave të qytetarëve, në Komunën e Bujanocit (në vazhdim të tekstit: Rregullorja)

Konkursi:

https://bujanovac.rs/wp-content/uploads/2020/02/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%A1-KONKURS.docx

Fletëparaqitja :

https://bujanovac.rs/wp-content/uploads/2020/02/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%88%D0%90%D0%92%D0%90-%E2%80%93-FLET%C3%8BPARAQITJE.docx