Ballina AKTUALE Konkurs për punë në Shtëpinë e Shëndetit në Preshevë

Konkurs për punë në Shtëpinë e Shëndetit në Preshevë

351
SHPËRNDAJE
- Sponsor gjeneral -

Shtëpia e Shëndetit në Preshevë ka hapur konkurs për disa vende pune, si për mjek, infermiere, shofer, e të tjerë. Konkursi është shpallur në www.nsz.gov.rs.

Më poshtë po e paraqesim listën e vendeve të punës që kërkohen me konkurs:

Shpallja është e vlefshme nga: 30.1.2020.

Shtëpia e Shëndetit Preshevë
Preshevë, 15 nëntor 88
tel. 017 / 669-195, 669-194

Shpall vende pune për një afat të caktuar deri në 1 vit

a) Doktor i Mjekësisë, Mjeku i zgjedhur për të rritur

5 ekzekutues

KUSHTET: Fakulteti i mbaruar i mjekësisë, doktor i mjekësisë, provim profesional dhe licencë ose vendim për regjistrim në Odën e mjekëve

b) Mjeku dentar
Shërbimi dentar
2 ekzekutues

KUSHTET: Fakultet i mjeksisë së Stomatologjisë, Doktor i Stomatologjisë, provim profesional, dhe licencë ose vendim mbi regjistrim në Odën e mjekëve.

c) Infermier – teknik në infermier
12 ekzekutues

KUSHTET: shkollë e mesme e mbaruar në infermierinë kryesore – teknik, provim profesional, licencë ose vendim për t’u regjistruar në dhomë.

d) Infermiere dentare – teknik
Shërbimi dentar
2 ekzekutues

KUSHTET: Shkolla e Lartë e Infermierisë së Kompletuar – Infermieria Stomatologjike – Teknik, Vendim i Provimit Profesional, i licencuar ose Vendim për regjistrim.

d) teknik laboratori
për të punuar në laborator
2 ekzekutues

KUSHTET: Laboratori i shkollës së mesme të kompletuar – teknik, i kaluar provimin profesional, licencën ose vendimin për regjistrim në dhomë.

d) Një shofer ambulance

KUSHTET: Shoferi i KV-së ose Niveli III i profesionit të trafikut.

e) Rezervuari
3 ekzekutues

KUSHTET: Arsimi fillor (NKV) përfundoi.

f) Personat me nevoja të veçanta, për kopjimin e furnizimeve të zyrës
2 ekzekutues

g) Statistika e Shëndetit

Të TJERA: Kushtet për punësim janë kushtet e përcaktuara me Ligjin e Punës në RS (“Gazeta Zyrtare e RS” Nr. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 dhe 75/2014) dhe Rregullori për Organizimin dhe Sistematizimin e Houseështjeve të Shtëpisë Shëndetësia Preshevë në Preshevë.

Kushtet e veçanta për vendet e punës a) dhe b) janë: kolegji i kompletuar mjekësor, VII SSS, doktor i mjekësisë, kolegji i përfunduar dentar VII SSS, doktor i mjekësisë dentare, provim i kaluar profesional, licencë ose vendim për regjistrimin në dhomë, për profesionistë të shëndetit.

Kushtet e veçanta për vendin e punës c), c) dhe c) janë: Shkalla IV e arsimit, arsimi i shkollës së mesme të mbaruar në drejtimin e duhur; provimin e kaluar profesional; licencën ose vendimin për tu regjistruar në dhomë.

Kushtet e veçanta për krijimin e një marrëdhënie pune për punë e) dhe f) janë: shkolla fillore ose e mesme, për pikën f) dhe vendimi për aftësinë.

Kushtet e veçanta për krijimin e një marrëdhënie pune për vendin e punës d) janë: shkolla e mesme ose fillore; Shofer i kualifikuar ose niveli III i ekspertizës në fushën e transportit, shofer i kategorisë B dhe përvojë së paku 1 vit.

Kushtet e veçanta për krijimin e një marrëdhënie pune për pozicionin e përmendur në pikën g) janë: Teknik i Lartë ose SSS i Kontabilitetit, të paktën një vit përvojë pune.

Përshkrimi i punës sipas Rregullores për organizimin dhe sistematizimin e veprimtarive të Qendrës Shëndetësore në Preshevë në Preshevë në pajtim me nenet 19 dhe 24 për postimet e përmendura në paragrafin 1 pika a) dhe c), nenin 33 dhe 34 për postet e përmendura në paragrafin 1 pika b) dhe d) , Neni 38 për postimet e përmendura në paragrafin 1 (d), nenet 54 dhe 55 për postet e përmendura në paragrafin 1 (d), (e) dhe (f). Aplikantët paraqesin: CV; kopja e vërtetuar e diplomave; një kopje të vërtetuar të certifikatës së kalimit të provimit profesional; çertifikata e lindjes, e martuar (nëse diploma ose çertifikata lëshohet në emrin e vajzës); shtetësinë; licencë ose vendim për t’u regjistruar në dhomë, për profesionistët e kujdesit shëndetësor. Kur krijojnë punë, kandidatët u kërkohet të paraqesin një certifikatë mjekësore si dëshmi të aftësisë së tyre mjekësore për punësimin për të cilin ata janë të punësuar. Komisioni i formuar me vendim të drejtorit, pasi të shqyrtojë kërkesat e kandidatëve që kanë paraqitur aplikime me kohë dhe të plotë, do t’i rendisë. Vendimi përfundimtar për zgjedhjen e kandidatëve që do të punësohen merret nga Drejtori. Aplikantët duhet të paraqesin aplikimet e tyre në adresën e Preshevës DZ, Preševo, ul. 15 nëntor 88. Afati i fundit për aplikim është 8 ditë pas shpalljes së reklamës. Kandidatët që paraqesin dokumentacion jo të plotë nuk do të merren në konsideratë

---- ----
----
-----
-----