Ballina AKTUALE Konkurs për 13 vende pune në Shkollën e Mesme Sezai Surroi në...

Konkurs për 13 vende pune në Shkollën e Mesme Sezai Surroi në Bujanoc

1529
SHPËRNDAJE

Shkolla e Mesme Sezai Surroi ka hapur konkurs për rreth 13 pozita si profesor, administartën e shkollës dhe puntor për mbajtjen e higjienës

Saktësisht si më poshtë:

Shpallja është e vlefshme nga: 12.2.2020.
SHKOLLA E MESME “SEZAI SUROI”
Bujanovc, “Migjeni” pn
tel. +385 1 653-826

 1. Profesori i Matematikës
  2 ekzekutues
 2. Profesori i Sociologjisë dhe Filozofisë
 3. Profesori i kushtetutës dhe të drejtave të qytetarëve dhe arsimit qytetar
 4. Lëndët e grupeve mjekësore të mësuesve dhe klasat në bllok
  2 ekzekutues
 5. Profesori i informatikës dhe kompjuterit
 6. Profesori i serbishtes
 7. Mësues i grupit elektroteknik të lëndëve për mësimdhënie praktike dhe mësimdhënie në bllok (niveli VI)
 8. Profesori i Gjeografisë
 9. Punëtori administrativ
 10. Punëtori i mirëmbajtjes së higjienës
  2 ekzekutues 

Një person mund të pranohet në punë në bazë të neneve 139 dhe 140 të Ligjit mbi bazat e sistemeve arsimore, nëse: 1. ai ka arsim adekuat; 2. ka aftësi psikike, fizike dhe shëndetësore për të punuar me studentë; 3. nuk është dënuar me aktgjykim të formës së prerë të një vepre penale për të cilën është shqiptuar dënimi i pakushtëzuar me burg të paktën tre muaj, si dhe për veprat penale të dhunës në familje, konfiskimin e një të mituri, neglizhencën dhe abuzimin e një të mituri ose përdhosje, për veprën penale të marrjes dhe dhënies ryshfeti; për një vepër penale nga një grup i lirisë seksuale, kundër trafikut ligjor dhe kundër njerëzimit dhe të mirave të tjera të mbrojtura nga e drejta ndërkombëtare, pavarësisht nga sanksioni i shqiptuar penal, dhe për të cilin nuk është krijuar sjellje diskriminuese në përputhje me ligjin; 4. mban nënshtetësinë e Republikës së Serbisë; 5. njeh gjuhën në të cilën kryhet puna edukative. Kushtet e përmendura në paragrafin 1 të këtij neni provohen pas pranimit në punë dhe vërtetohen nga fluksi i punës.

Provat për përmbushjen e kushteve nga paragrafi 1, pikat 1), 3) -5) të këtij neni janë pjesë përbërëse e kërkesës për konkurs, dhe prova e përmendur në paragrafin 1, pika 2 të këtij neni do të merret para përfundimit të kontratës së punës. Mësues dhe bashkëpunëtor është një person që ka fituar arsimin e lartë të duhur: 1. në studimet e shkallës së dytë (studime master akademik, studime master profesional, studime profesionale speciale), përkatësisht: 1. studime të shkallës së dytë në fushën shkencore ose profesionale për lëndën përkatëse , gjegjësisht grup lëndësh: 2. studime të shkallës së dytë në fushën e shkencave pedagogjike ose studime ndërdisiplinore, multidisiplinare, transdisiplinore të shkallës së dytë që ndërthurin fushat e tëra dhe përkatëse shkencore ose profesionale ose fushat e shkencave pedagogjike: 2. mbi studimet themelore që zgjasin së paku katër vjet, nga rregulloret që rregullojnë arsimin e lartë deri më 10 shtator 2005. Personi i përmendur në pikën 1 nënparagrafi 2 i këtij neni duhet të ketë kryer studimet e shkallës së parë në fushën shkencore ose profesionale për lëndën përkatëse, ose grup lëndësh. Përjashtimisht, një mësues dhe arsimtar është një person me arsim të lartë të përvetësuar në studimet e ciklit të parë (studime themelore akademike, përkatësisht profesionale dhe profesionale), studime tre-vjeçare ose arsim të lartë. Posti i punonjësit administrativ kërkon arsim të mesëm: shkollë të mesme, administrative, zyrë juridike, shkollë ekonomike. Një punë për mirëmbajtjen e higjienës kërkon një shkollë fillore ose të mesme. Afati i fundit për aplikim është 8 ditë nga data e publikimit në botimin “Punë”.

Një aplikim i plotë konsiderohet të jetë një aplikim që përmban: dëshmi të shtetësisë (çertifikatë qytetarie, d.m.th. çertifikatë lindjeje); një transkriptim / fotokopje e çertifikuar e diplomës në arsim; kopjen / fotokopjen e vërtetuar të dokumentit në provimin e kaluar për licencë, d.m.th. provimin profesional; dëshmi e mos-dënimit dhe sjelljes jodiskriminuese. Provat e përmbushjes së kushteve të përmendura në nenin 139, paragrafi 1 i këtij neni do të dëshmohen pas pranimit në punë dhe do të verifikohen gjatë punës. Vërtetimi i përmbushjes së kushteve të përmendura në nenin 139 paragrafi 1 pika 1), 3) -5) janë pjesë përbërëse e kërkesës për konkurs, dhe prova e përmendur në paragrafin 1 pika 2 të këtij neni do të merret para përfundimit të kontratës së punës. Aplikantët paraqesin dokumentacionin e plotë në shkollën e mesme Sezai Suroi, Miđen bb, Bujanovac. Dokumentacioni jo i plotë dhe i pranuar me kohë nuk do të merret në konsideratë. Informacione të mëtejshme rreth konkursit mund të merren nga sekretari i shkollës: 017 / 653-826, 063 / 8869-032. Shënim: Shkolla mësohet në gjuhën shqipe

----- ----- ----- -----