Ballina AKTUALE Komuna e Bujanocit shpallë konkurs për ndarjen e mjeteve bujqësore (Dokoment)

Komuna e Bujanocit shpallë konkurs për ndarjen e mjeteve bujqësore (Dokoment)

200
SHPËRNDAJE
- Sponsor gjeneral -

KONKURS PËR NDARJEN E MJETEVE NGA PROGRAMI PËR REALIZIMIN E POLITIKAVE BUJQËSORE DHE POLITIKËS SË ZHVILLIMIT RURAL TË KOMUNËS SË BUJANOCIT PËR VITIN 2019.

Bazuar në Programin  mbështës për realizimin e politikave bujqësore dhe politikave të zhvillimit rural të komunës së Bujanocit për vitin 2019, nr. 320-8 / 2019-03 nga data 13.06.2019, në të cilën Ministria e bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomis së ujërave ka dhënë pëlqimin numër: 320-00-3478 / 2019-09 nga data13.05.2019, Komisioni për ndarjen e mjeteve  stimuluese nga buxheti komunal në bujqësi, me pëlqim të këshillit komunal të  komunës së Bujanocit, shpallë:

        KONKURS

PËR NDARJEN E MJETEVE NGA PROGRAMI PËR REALIZIMIN E POLITIKAVE BUJQËSORE DHE POLITIKËS SË ZHVILLIMIT RURAL TË KOMUNËS SË BUJANOCIT PËR VITIN 2019

Конкурс 2019 – Konkurs 2019

Образац – Formulari

Конкурси – Konkursi

I

DESTINIMI I MJETEVE

Shpallet konkursi për realizimin e investimeve: 100.1.1./ 101.1.1. / 101.1.11 / 101.1.13 / 101.1.17 / 101.1.3 / 101.2.1 / 101.4.1. / 101.4.19. / 101.4.2. / 101.4.20.  / 101.6.1. /101.6.2. / 301.2 /  402.1 /

në përputhje me Programin për mbështetjen e zbatimit të politikës bujqësore dhe politikën e zhvillimit rural të komunës së Bujanocit në vitin 2019, në periudhën prej 01.07.2019, deri në harxhimin e mjeteve e më së voni deri më 17.07.2019.

Për pagesë të drejtpërdrejtë (investimi 100.1.1 – mbarësim artificial) dorëzimi i kërkesës nga data 01.07.2019 deri më  30.11.2019

Me qëllim të zhvillimit të bujqësisë dhe zhvillimit rural të komunës së Bujanocit, shpallet konkurs për masat e mëposhtme të mbështetjes për zbatimin e politikës së zhvillimit bujqësor dhe rural nga Programi:

100.1. Regreset

    Lista e investimeve në kuadër të masës

VËREJTËJE:
Kërkesa të i dorëzohet Komisionit për zbatimin e programit mbështetës për zbatimin e politikës bujqësore dhe politikën e zhvillimit rural të komunës së Bujanocit në 2019 dhe të dorëzohet në një zarf të mbyllur me mbishkrimin “Aplikim për ndarjen e një pjese të të ardhurave nga Programi për Mbështetjen dhe zbatimin e politikave bujqësore dhe politikën e zhvillimit rural të komunës së Bujanocit në vitin 2019 “. Aplikacionet dorëzohen në zyrën administrative – shkresore prej ores 10:00 deri në ora 14:00 ose me postë në adresë: e administratës komunale të Bujanocit, Karagjorgje Petroviç, nr. 115, 17520 Bujanoc. Aplikacionet dorëzohen në periudhën prej 01.07.2019. deri më 17.07.2019.

---- ---- ----
-----