Vendimi mbi ndarjen e mjeteve për realizimin e programit të praktikës profesionale në vitin 2015/16 (Dokument)

0

Në bazë të nenit 43. Paragrafi 1. Pika 3. e Ligjit mbi punësimin dhe sigurimin për rastet e papunësisë (“Gazeta Zyrtare RS”, nr.36/09, dhe 88/10), nenit 14. Paragrafi 1. Pika 5 dhe 6 dhe nenit 39. i Vendimit të këshillit komunal të komunës së Bujanocit ( “Gazeta Zyrtare e rrethit të Pcinjës” nr.30/08),dhe Vendimit te Keshillit Komunal numer 400-21/15-03 te dates 26.01.2015 per implementimin e thirrjes publike per realizimin e programit te praktikes profesionale ne vitin 2015/2016, Këshilli per punesim i komunës së Bujanocit në mbledhjen e mbajtur më 17 prill 2015, solli vendim për ndarjen e mjeteve për realizimin e masave të politikës aktive të punësimit përmes shpalljes së Thirrjes Publike për realizimin e programit të praktikës profesionale në vitin 2015/2016.

Klikoni linkun për informata më të hollësishme:Vendimi per praksen profesionale 2015

Shpërndaje në rrjetet sociale.

Comments are closed.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com