Shejh Albani, shqiptari që u bë dijetar i shekullit të kaluar në botën islame (Video)
14:56 | 21 Janar 2016
Ai respektohej shumë nga rrethet e dijetarëve të kohës, të cilët për të kishin thënë: Abdul Aziz bin Bazi (Mufti i përgjithshëm i Arabisë Saudite), kishte thënë për dijetarin me prejardhje shqiptare: “Në këtë kohë nuk kam parë në sipërfaqen e tokës dijetar të hadithit si dijetari Albani”. Dijetari tjetër i njohur Ibën Uthejmin, thotë për dijetarin shqiptar: “Nëpërmjet librave të tija që i kam lexuar, si dhe (përmes librave te tij) kam kuptuar se ai në shkencën e hadithit është ekspert dhe se Allahu ua ka bërë të mundshme myslimanëve që të kenë shumë dobi prej asaj që ka shkruar ai”. Trashëgimia akademike e Albanit, është voluminoze, dhe disa prej librave të tij janë: 1- Ahkamu el-Xhenaiz (Dispozitat e xhenazeve) 2- Ahkam Rekaiz (Dispozita e thesareve të gjetura) 3- Adabu Zifaf (Rregullat e martesës) 4- Iruau el-Galil fi tehrixh ehadith Menaru es-Sebil 5- Izaletu ed-Dehshe (Largimi i Tmerri, frikës) 6- Izaletu Shukuk an hadith el-Buruk (Heqja e dyshimeve rreth hadithit të uljes së devesë) 7- Islahul Mesaxhid mi el-Bidai ue el-Auaid (Pastimi i xhamive nga bidatet dhe zakonet) 8- Iktidau el-Ilm el-Amel (Dituria kërkon si rrjedhojë punën) 9- El-Exhuibetu en-Nafia an esileti lexhneti mesxhid el-Xhamia (Përgjigjja e dobishme ndaj pyetjeve të drejtuara nga këshilli i xhamisë së Universitetit) 10- El-Ehadith el-Muhtare (Hadithet e zgjedhura) – Recensim 11- El-Ihtixhaxh bi el-Kader (Arsyetimi me përcaktimin e Allahut) – Recensim 12- El-Ahkamu li Abdulhak – Recensim 13- El-Emthal en-Nebeuije (Proverba Profetike) 14- El-Ajat el-Bejinat fi adem sima el-Emuat ala medhheb el-Hanefije es-Sedat (Argumentet e qarta që vërtetojnë se të vdekurit nuk dëgjojnë sipas medhhebit hanefij) – Recensim 15- El-Iman li Ibn Ebi Shejbe (Besimi – autor Ibn Ebi Shejbe) – Recensim 16- El-Iman li Ibn Tejmije (Besimi – autor Ibn Tejmije) – Recensim 17- El-Iman li Ebi Ubejd (Besimi – autor Ebi Ubejd) – Recensim 18- El-Baith el-Hathith (Nxitësi shtytës) 19- Et-Talik ala el-Meusuah el-flistinije (Shënime rreth enciklopedisë Palestineze) 20- Et-Talikatu xhijad ala zadu el-Mead (Shënime të vlefshme ndaj librit Zadul Mead) 21- Et-Talikatu el-Hasan ala el-Ihsan ( Shënime të vlefshme ndaj librit Ihsan) 22- Et-Talikat ala Reudatu en-Nedijeh (Shënime ndaj librit Reudatu en-Nedijeh) 23- Et-Tenkil bima fi te’nib el-Keutherij min el-Ebatil – Recensim 24- Et-Teuesul, enuauhu ue ahkamuhu (Ndërmjetësimi, llojet e tij dhe dispozitat e tij) 25- Eth-Themeru el-Mustetab fi fikh es-Suneh ue el-Kitab (Frytet e shijshme në kuptimin e Sunetit dhe Kur’anit) 26- El-Hadith huxhetu binefsihi (Hadithi është argument në vetvete) 27- Edh-Dhebu Ahmed an musned imam Ahmed (mbrojtja e lavdëruar ndaj Musnedit të imam Ahmedit) 28- Er-Redu el mufhim ala men halefe el-Ulema, ue teshedede, ue teasabe, ue el-Zeme el-Mer’ete en testure uexhheha ue kefejha, ue euxhebe ëe lem jekteni bi kaulihim enhu sunetu ue mustehab (Kundër përgjigje përcelluese ndaj atyre që kundërshtuan dijetarët dhe ndoqën pa argumente dhe e detyruan gruan të mbulojë fytyrën e duart e saj, e nuk u mjaftuan me fjalën e tyre (të dijetarëve) se ajo është sunet dhe e pëlqyer) 29- Er-Redu ala teakub el-Hathith 30- Er-Reudatu en-Nedije fi tertib ue tehrixh mu’xhem et-Taberani es-Sagir (Kopshti i hijshëm në renditjen dhe nxjerrjen e haditheve të librit Mu’xhem Taberani Sagir) 31- Esh-Shihab eth-Thakib fid hemi el-Halil ue es-Sahib – Recensim 32- Es-Sirat el-Mustekim risaletu fima karerehu eth-Thikatu el-Ethbat fi lejletu en-Nisfu min esh-Sha’ban (Rruga e drejtë në atë që kanë vendosur dijetarët e besueshëm rreth natës së mesit të muajit të Shabanit) 33- Ek-Akidetu et-Tahauije sherh ue ta’lik (Akidja Tahauije shpjegim dhe shënim) 34- El-Ilmu li Ibn Ebi Hajtheme (Dituria të autorit Ibn Ebi Hajtheme) – Recensim 35- El-Kelimu et-Tajibu (Fjala e mirë) – Recensim 36- El-Mer’etu el-Muslimetu (Gruaja muslimane) – Recensim 37- El-Mes’hu ala el-Xhurabejni ue en-Na’lejni (Dhënia mes’h çorapeve dhe nalloneve) – Recensim 38- El-Mustalehat el-Erba’atu fi el-Kur’an (Katër termat në Kur’an) 39- Bidajetu es-Sul si tefdil er-Resul – Recensim 40- Tehdhir es-Saxhid min it-Tihadh el-Kubur el-Mesaxhid (Tërheqja vërejtjes atij që falet që mos ti marri varrezat vens falje) 41- Tehrim alat et-Tarab (Ndalesa e veglave muzikore) 42- Tahkik sunen Ebi Daud (Recensim sunetit të Ebi Daudit) 43- Tahrixh ehadith muskiletu el-Fakër (Nxjerrja e haditheve të librit Problem ii varfërisë) 44- Teshih hadith iftaru es-saim (Saktësimi i hadithit rreth çështjes së iftarit për agjëruesin –nafile-) 45- Telhis Ahkam el-Xhenaiz (Përmbledhje e librit Dispozitat e Xhenazeve) 46- Telhis sifetu salatu en-Nebij –salallahu alejhi ue selem- (Përmbledhje e librit Forma e namazit të Pejgamberit –salallahu aljhi ue selem) 47- Tamam el-Minetu fi et-Talik ala fikh es-Sune (Plotësimi i mirësisë në shënimet ndaj librit Fikhu Suneh) 48- Tejsiru intifau el-Hilan bi tertib thikat Ibn Hiban 49- Xhilbabu el-Mer’etu el-Muslimeh (Veshja e gruas muslimane) 50- Hixhab el-Mer’atu ue libasuha fie s-Salat (Veshja e gruas dhe mbulimi i saj në namaz) – Recensim 51- Haxhetu en-Nebiji –salallahu alejhi ue selem- kema reuaha anhu Xhabir –radi Allahu anhu- (Haxhi i Pejgamberit –salallahu alejhi ue selem- ashtu siç e ka transmetuar Xhabiri –Allahu qoftë i kënaqur ndaj tij-) 52- Hadith el-Ahad, ue huxhijetuhu fil el-Akaid ue el-Ahkam (Hadithi ahad dhe argumentimi me të në Akide dhe Dispozita) 53- Hukuk en-Nisa fi el-Islam (Të drejtat e gruas në Islam) – Recensim 54- Hakikatu es-Sijam (Agjërimi i vërtetë) – Recensim 55- Hutbetu el-Haxheh (Fjalimi që mbahet kur ke nevojë të flasësh rreth diçkaje) 56- Difau an hadithi en-Nebeuij (Në mbrojtje të hadithit Profetik) 57- Risaletu fi hukm el-Lihjetu (Broshurë në dispozitën e mjekrres) 58- Ref’u el-Estar li Ibtal ediletu el-Kailine bi fenai en-Nar (Zbulimi i perdes rreth hedhjes poshtë të argumenteve të atyre që thonë për mbarimin e zjarrit) 59- Rijadu es-Salihin (Kopshti it ë devotshëmve) – Recensim 60- Zeuaidu munteka Ibn Hiban 61- Silsiletu ehadith es-Sahiha ue shejun min fikhiha ue feuaidiha (Vargu i haditheve të sakta dhe diçka nga kuptimi e dobitë e tij) 62- Silsiletu ehadith ed-Daife ue el-Meudua ue etheruha es-Seji fi el-Umeh (Vargu i haditheve të dobta dhe të shpikura dhe ndikimi i keq i tyre në umetin Islam) 63- Sherh el-Akide et-Tahauije (Shpjegimi i Akides et-Tahauije) – Recensim 64- Sahih Ibn Huzejme 65- Sahih edeb el-Mufred (Hadithet e sakta nga libri Edeb el-Mufred) 66- Sahih et-Tergib ëe et-Terhib (Hadithet e sakta nga libri Tergib ue et-Terhib) – Recensim 67- Sahih el-Xhamiu es-Sagir ue zijadatuhu (Hadithet e sakta nga libri el-Xhamiu es-Sagir dhe shtesat e tij) 68- Sahih es-Siretu en-Nebeuije (Saktësimi i historisë së Pejgamberit) 69- Sahih el-Kelim et-Tajib (Hadithe t sakta të librit Fjala e mire) 70- Sahih sunen Ibn Maxhe (Hadithe e sakta nga sunen Ibn Maxhe) 71- Sahih Sunen Ebi Daud (Hadithet e sakta nga sunen Ebi Daud) 72- Sahih sunen et-Termidhi (Hadithe e sakta nga sunen Termidhi) 73- Sahih meuarid edh-Dham’an (Hadithet e sakta nga libri Meuarid edh-Dham’an) 74- Sahih sunen en-Nesai (Hadithet e sakta nga sunen en-Nesai) 75- Sifetu el-Fetua ue el-Mufti ue el-Mustefti (Cilësitë e fetvasë, atij që jep fetva (muftiu) dhe atij që kërkon fetva) – Recensim 76- Sifetu salati en-Nebij –salallahu alejhi ue selem- (Forma e namazit të Pejgamberit) 77- Salatu et-Terauih (Namazi i Teravive) 78- Salatu el-Idejn fi el-Musala harixh el-Beled hije es-Sune (Falja e namazit të dy Bajrameve në faltore jasht vendbanimit, ky është suneti) 79- Seutu el-Arab tes’el ue Muhamed Nasirudin jexhib (Zeri i arabëve pyet dhe shejh Muhamed Nasirudin përgjigjet) 80- Saidu el-Hatir (Gjuetia e mendimeve) – Nxjerrjen e haditheve 81- Daif edeb el-Mufred (Hadithet e dobëta tek libri Edeb el-Mufred) 82- Daif et-Tergib ue et-Terhib (Hadithet e dobëta tek libri et-Tergib ue et-Terhib) 83- Daif el-Xhamiu es-Sagir ue zijadatuhu (Hadithet e dobëta tek libri el-Xhamiu es-Sagir dhe shtesa e tij) 84- Daif sunen Ibn Maxhe (Hadithe e dobëta tek Sunen Ibn Maxhe) 85- Daif sunen Ebi Daud (Hadithe e dobëta tek Sunen Ebi Daud) 86- Daif sunen Termidhi (Hadithe e dobëta tek Sunen Termidhi) 87- Daif sunen Ibn Nesai (Hadithe e dobëta tek Sunen Nesai) 88- Daif meuarid edh-Dham’an (Hadithe e dobta tek libri Meuarid edh-Dham’an) 89- Dhilal el-Xheneh fi tahrixh es-Sune (Hija e kopshtit në nxjerrjen e haditheve të librit Es-Sune) 90- Gajetu el-Meram si tahrixh ehadith el-Halali ue el-Haram 91- Fedailu esh-Sham ue Dimeshk (Mirësitë e vendeve të Shamit dhe të Damaskut) – Recensim 92- Fedlu es-Salatu ala en-Nebiji –salallahu alejhi ue selem- (Mirësia e bërjes salauat mbi Pejgamberin –salallahu alejhi ëe selem-) 93- Fikhu es-Siretu (Perfitimi nga historia) – Nxjerrje e haditheve 94- Fehres el-Mahtutat el-Hadithije fi mektebeti el-Eukaf el-Halebije (Rënditja e dorëshkrimeve të hadithit në biblotekën e Halebit) 95- Fehres el-Mahtutat el-Hadith (Rënditja e dorëshkrimeve të hadithit) 96- Kamus el-Bida’u (Fjalori i bidateve) 97- Kisatu nuzul Isa –Alejhi selam- ue katluhu ed-Dexhal (Historia e zbritjes së Isaut –alejhi selam- dhe vrasjes së Dexhalit) 98- Kijam Ramadan (Namazi në ramazan) 99- Kitabu es-Salah el-Kebir 100- Keshfu en-Nikab 101- Kelimetu el-Ihlas ue tahkik ma’naha (Fjala e sinqeritetit dhe vërtetimi i kuptimit të saj) 102- Leftetu el-Kebit ila nesihatu el-Ueled 103- Ma dele alejhi el-Kur’an mima jeudu el-Hej’etu el-Xhedide 104- Mexhmu’u el-Fetaua 105- Muhtesar shemail el-Muhamedije (Përmbledhje e cilësive te Pejgamberit) 106- Muhtesar el-Ulu el-Alij el-Gafar (Përmbledhje e librit Ulu Alij el-Gafar) 107- Muhtesar sahih el-Buhari (Përmbledhje e Sahih Buhariut) 108- Muhtesar sahih Muslim (Përmbledhje e Sahih Muslimit) 109- Mesail gulam el-Hilal el-leti halefe fija el-Harkij 110- Musaxhele el-Ilmije 111- Mishkatu el-Misbah – Recensim 112- Menasik el-Haxh ue el-Umretu (Ritet e Haxhit dhe të Umres) 113- Menziletu es-Sune fi el-Islam (Rëndësia e Sunetit në Islam) 114- Meusuatu el-Ehadith el-Buju (Enciklopedia e haditheve të shit-blerjes). Në videon e mëposhtme të realizuar nga emisionin “Njerëz të Humbur”, mund të shihni gjetjen e familjarëve të Naserudin Albanit në Shkodër (20 nëntor 2013). /Telegrafi/

Alba Hoxha