Rreth 3.5 miljion euro do të ndahen nga BE për investime në infrastruktur në Sërbi ku përfshihen edhe komunat e Luginës
10:00 | 16 Prill 2015

Të drejtën për përfitime të mjeteve kanë 34 komunat e nga jug-lindja dhe jug-perendimi i Sërbisë, ku përfshihen edhe tri komunat Bujanocit, Presheva dhe Medvegjës. Përzgjedhja dhe kontraktimi i projekteve do të bëhën përmes Sektorit për kontraktim dhe financim të programit nga mjetet e Bashkimit Evropian, pran Ministrisë së financave të Qeverisë së Republikës së Sërbisë, ndërsa të drejt aplikim në programin e Progresit Evrpoian, kanë deri më datë 28 prill 2015. infrastrukturni projekti 1 Në kontekstin e një shume të përgjithshme prej 3.5 miljon euro, do të jenë të finacuar projektet të cilat kontribuojnë në përmisimin e kushteve jetësore dhe Zhvillimin Ekonomik. Në kategorin e parë përfshihen projektet në infrastrukturën sociale, siç janë ndërtimi apo restaurimi i shkollave, enteve parashkollore, objektet sportive, projekte që kontribuojnë në përmisimin e kushteve jetësore duke përfshirë edhe Romët, si dhe projektet komunale për infrustrukturë siç janë ujësjellsi dhe sistemi i kanalizimit, projektet të cilët kontribuojnë në përmisimin e menaxhimit të mbeturinave, reduktimin e ndotjes dhe përmisimin e efikasitetit të energjisë. Vlera e disa projekteve individuale në këtë kategori do të sillet rreth 100 deri në 200 mijë euro me koofinacimin e obliguar nga ana e komunës me shumë prej 10 – 49%. Radionice infrastrukturni projekti 2Në kategorin e dytë përfshihen projektet, vlera e të cilëve është 100 mijë deri në 300 mijë euro, me koofinacim prej 10 – 49% nga ana e komunës, të cilët kontribuojnë në zhvillimin ekonomik, të tërhequr në investime të reja, për përmisimin e infrastrukturës në braunfild lokale si dhe përmisimin e inftrastrukturës ekzistuese në zonat indrustiale. Komunat e interesuara mund të dorëzojnë më së shumti deri në dy proket, ndërsa secila komunë individualisht mund të marrin mjete maksimale për një projket. Si të afrohen kushtet e konkursit dhe mënyra e aplikimit në Progresin Evrpoina në periudhën 31 mars deri në 28 prill, për të gjithë komunat e interesuara kan zhvilluar takim informimi në Novi Pazar, Prokupje dhe Vlladiqin Han. Qëllimi i këtij konkursi është kontribouti dhe përmisimi i kualitetit jetësor të qytetarve dhe krijimin e mjediseve nxitëse për zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik në Sërbin jug-lindore dhe jug-perendimore. Pregresi Evropian, program i cili kontribuonë në zhvillimin e qëndrueshmë në 34 komunat të Sërbisë financohet nga Bashkimi Evropian dhe qeveria Zvicrriane me gjithsejë 24 miljon 64 mijë euro. Në programin e Progresit Europian janë të kyçura 34 pushtete lokale të Sërbisë./BujanociNet/
Aurela Hoxha