Regjistri i personave me pengesa në teritorin e Komunës së Bujanocit të cilët përfituan mjete financiare për vitin 2017
14:52 | 06 Dhjetor 2017
REGJISTRI I PERSONAVE ME PENGESA NË ZHVILLIM NË TERRITORIN E KOMUNËS SË BUJANOCIT TË CILËT KANË FITUAR MJETE FINANCIARE PËR VITIN 2017. Redni Numri rendor  -  Emri dhe mbiemri  -  Vendbanimi  -  Shuma e pagesës   Llogaria rrjedhëse 1. Stojković Milica Oslare – Osllarë 2. Shabani Shëndrita Končulj – Konçul 3. Sali Salihi Negovac – Negoc 4. Bekim Fazliji Samoljica – Samolicë 5. Besnike Xheladini Veliki Trnovac – Tërnoc 6. Manić Milica Spančevac – Spançevcë 7. Labinot Abazi Nesalce – Nasalcë 8. Janković Marko Žbevac –Zhbevcë 9. Tasić Svetozar Rakovac – Rakoc 10. Jeton Rashiti Veliki Trnovac – Tërnoc 11. Xhemail Aliji Končulj – Konçul 12. Imer Imeri Nesalce – Nasalcë 13. Sabri Sulimani Veliki Trnovac – Tërnoc 14. Fatlum Selmani Turija – Turi 15. Alban Murati Veliki Trnovac – Tërnoc 16. Mevlude Jaiji Nesalce – Nasalcë 17. Ivanović Ljubinka Božinjevac – Bozhinjevcë 18. Mikić Jelena Drežnica –Drezhnicë 19. Xhelili Landrit Breznica – Breznicë 20. Armend Ibishoviq Čar – Çarr 21. Selami Ajeti Končulj – Konçul 22. Dionid Xhelili Breznica – Breznicë 23. Hajrije Adili Veliki Trnovac – Tërnoc 24. Kuzmanović Vladimir Sveta Petka 25. Zenihate Xhelili Nesalce – Nasalcë 26. Aleksić Nenad Srpska Kuća -Sërpska kuqë 27. Ramadan Kadriji Veliki Trnovac – Tërnoc 28. Junuz Salihi Bujanovac – Bujanoc 29. Nuhi Salihu Bujanovac – Bujanoc 30. Ramize Mustafi Samoljica – Samolicë 31. Stojilković Milan Lopardince -llopardincë 32. Shkurte Lutfija Oslare – Osllarë 33. AdmirOsmani e Veliki Trnovac – Tërnoc 34. Jeton Nevzadi Samoljica -Samolicë 35. Simonović Mihajlo Drežnica -Drezhnicë 36. Mekreme Aliji Veliki Trnovac – Tërnoc 37. Sali Fazliji Samoljica -Samolicë 38. Ersa Rexhepi Veliki Trnovac – Tërnoc 39. Stojanović Dragan Lopardince – Llopardincë 40. Idić Mile Bujanovac – Bujanoc 41. Stojmenović Danijela Žbevac -Zhbevcë 42. Ilić Mile Jablanica -Jabllanicë 43. Lendita Selmani Bujanovac – Bujanoc 44. Agron Mustafi Bujanovac – Bujanoc 45. Denčić Olivera Bujanovac – Bujanoc 46. Spasić Sarafim Bujanovac – Bujanoc 47. Meferaje Ajdari Samoljica -Samolicë 48. Hirishahe Beqiri Bujanovac – Bujanoc 49. Hirishahe Beqiri Bujanovac – Bujanoc 50. Nexhmije Murati Veliki Trnovac – Tërnoc 51. Spasić Slađana Bujanovac – Bujanoc 52. Ali Junuzi Breznica – Breznicë 53. Tašković Milena Bujanovac – Bujanoc 54. Mančić Javorka Bujanovac – Bujanoc 55. Nazif Salihi Nesalce – Nasalcë 56. Nedeljković Predrag Klinovac -Kllinovcë 57. Zlatanović Stojan Buštranje – Bushtran 58. Zlatanović Stojan Buštranje – Bushtran 59. Zlatanović Stojan Buštranje – Bushtran 60. Arian Avdiu Veliki Trnovac – Tërnoc 61. Sadije Xhelili Nesalce – Nasalcë 62. Ridvan Xhelili Nesalce – Nasalcë 63. Sehadete Xhelili Nesalce – Nasalcë 64. Galip Zejnullahu Lučane -Lluçan 65. Mebera Gjumshiti Bujanovac – Bujanoc 66. Trajković Dragoljub Oslare – Osllarë 67. Teuta Ameti Veliki Trnovac – Tërnoc 68. Stojanović Snežana Božinjevac -Bozhinjevcë 69. Jovanović Goran Klenike – Klenik 70. Duljaj Sedat Bujanovac – Bujanoc 71. Anđelković Zvonko Kuštica -Kushticë 72. Bahrije Krasniqi Bujanovac – Bujanoc 73. Idić Bajramović Kadira Bujanovac – Bujanoc 74. Mladenović Stojanka Kuštica -Kushticë 75. Ristić Suzana Klinovac – Klinovc 76. Cvetković Lidija Bujanovac – Bujanoc 77. Antanasković Nataša Levosoje – Levosojë 78. Vedat Ferati Samoljica -Samolicë 79. Eshref Kurteshi Bujanovac – Bujanoc 80. Sead Fazliu Bujanovac – Bujanoc 81. Ramize Fetahi Bujanovac – Bujanoc 82. Flurije Ibrahimi Končulj – Konçul 83. Tomić Saša Lopardince – Llopardincë 84. Fatmir Aliti Veliki Trnovac – Tërnoc 85. Kusonić Dragana Lopardince – Llopardincë 86. Ardita Jusufi Veliki Trnovac – Tërnoc 87. Maksimović Svetimir Bujanovac – Bujanoc 88. Zijadin Tairi Bujanovac – Bujanoc 89. Sead Iseni Veliki Trnovac – Tërnoc 90. Besart Junuzi Veliki Trnovac – Tërnoc 91. Bogdanović Goran Lopardince -Llopardincë 92. Almedine Memedaliji Veliki Trnovac – Tërnoc 93. Mentor Rashidi Bujanovac – Bujanoc 94. Sefer Aliji Veliki Trnovac – Tërnoc 95. Shaqiri Sanije Biljača – Bilaç 96. Ilisah Ismaili Veliki Trnovac – Tërnoc 97. Imran Ibraimi Oslare – Osllarë 98. Arben Çuni Bujanovac – Bujanoc 99. Orhan Rexhepi Veliki Trnovac – Tërnoc 100. Alban Surdulli Bujanovac – Bujanoc 101. Sabedin Ramadani Bujanovac – Bujanoc 102. Zimer Salihi Biljača – Bilaç 103. Muja Ismaili Biljača – Bilaç 104. Bashkim Osmani Končulj –Konçul 105. Besime Nevzadi Samoljica – Samolicë 106. Ilderina Musliji Biljača – Bilaç 107. Milanović Dušica Levosoje – Levosojë 108. Magbule Selimi Bujanovac – Bujanoc 109. Arsim Sejfulloviq Letovica – Letovicë 110. Arife Selimi Lučane – Lluçan 111. Xhemail Xhemaili Muhovac – Muhoc 112. Beqiri Gjiltene Bujanovac -Bujanoc 113. Indira Idrizi Veliki Trnovac – Tërnoc 114. Ilbere Nexhibi Končulj – Konçul 115. Selami Beqiri Bujanovac – Bujanoc 116. Ljatush Xhemaili Buajnovac – Bujanoc 117. Mehmet Islami Bujanovac – Bujanoc 118. Mustafa Iseni Nesalce – Nasalcë 119. Ramadan Taipi Veliki Trnovac – Tërnoc 120. Nazif Qerimi Veliki Trnovac – Tërnoc 121. Xhemile Alimi Končulj – Konçul 122. Hidajete Miftari Veliki Trnovac – Tërnoc dostaviti žiro račun të dërgohet llogaria rrjedhëse 123. Bashkim Salihi Veliki Trnovac – Tërnoc dostaviti žiro račun të dërgohet llogaria rrjedhëse 124. Demiri Turkijan Bujanovac – Bujanoc dostaviti žiro račun të dërgohet llogaria rrjedhëse 125. Sevime Isufi Veliki Trnovac – Tërnoc dostaviti žiro račun të dërgohet llogaria rrjedhëse 126. Ziqafete Kamberi Končulj – Konçul dostaviti žiro račun të dërgohet llogaria rrjedhëse 127. Bajrush Kanberi Končulj – Konçul dostaviti žiro račun të dërgohet llogaria rrjedhëse   NE ISPUNJAVAJU USLOVE KONKURSA NUK I PLOTËSOJNË KUSHTET E KONKURSIT 128. Shasine Xhemaili Muhovac -Muhoc 129. Serbeze Sulejmani Bujanovac – Bujanoc 130. Ajtene Ibraimi Veliki Trnovac – Tërnoc 131. Mevljid Selimi Bujanovac – Bujanoc 132. Arben Sulejmani Veliki Trnovac -Tërnoc 133. Ridvan Memeti Opština Preševo -Komuna Preshevë NAPOMENA – VËREJTJE: ROK ZA ŽALBU NA ODLUKU KOMISIJE OSOBA SA SMETNJAMA U RAZVOJU JE 3 DANA POČEV OD 05. 12. 2017. GODINE AFATI I ANKESËS NDAJ VENDIMIT TË KOMISIONIT PËR PERSONAT ME PENGESA NË ZHVILLIM ËSHTË 3 DITË DUKE FILLUAR NGA 05.11.2017 Predsednik komisije – Kryetar i Komisionit _______________________ Agim Hasani VENDIMI

Alesia Bami