Përfitoni nga shlyerja e kamatëvonesës ndaj Administratës lokale Tatimore në Bujanoc (Video)
14:40 | 09 Nentor 2018
Administrata Lokale Tatimore, ju njofton se është publikuar rregullorja 108-të, (fletorës zyrtare RS), nga ama e ministris së financave "Përfitoni shlyerjen e kamatës ndaj Administratës Lokale Tatimor".

Qëillimi i publikimit të kësaj rregullorje është që të informoj më për së afërmi tatimpaguesit se
mund të përfitojnë nga shlyerja e kamatvonesës të vjetra dhe detyrimeve tjera ndaj Administratës
Lokale Tatmore të (ALT).
Të gjithë personat fizik dhe juridië të cilët kan borgje ndaj ALT-së, mund të përfitojn nga falja
e 50% kamatavonesës, nëse plotsojnë kriteret dhe iu nënshtrohen procedurave të parapara nga ALT
për faljen e kamatavonesës.
Për të përfituar nga falja apo shlyerja e kamtavonesës ndaj ALT-së, tatimpaguesi duhet:
1. Të kryej pagesën e plotë të tatimit bazë (Kryegjësë)
2. Të lidh marrëveshje me ALT, për pagesën e borgjeve me këste mujore.

Vetëm tatimpaguesit të cilët shfrytëzojnë këtë mundësi dhe përmbushin detyrimin e kërkuar brenda
perudhës së caktuar nga dita e hyrjes në fuqi të rregullorës për Faljen e kamatavonesës, do të
përfitojnë falje nga borgji total.

Të gjith informatat mund ti merreni në zyrat e Administratës Tatimore Lokale në
Bujanoc./BujanociNet/

Kejvina Kthella