Nata e Beratit (Nata e 15 e muajit Sha’ban)

0
Shkruan: Ragmi Destani

Shkruan: Ragmi Destani

Nata e Beratit është nata e 15 e muajit islamik Sha’ban.

Kjo është një natë e bekuar ku preferohet që besimtari musliman të mos jetë neglizhent dhe i pavëmendshshëm në këtë natë.

Kjo natë dallohet me pranimin e lutjeve, me faljen e mëkateve për kërkimfalësit dhe me vlerësimin e adhurimeve të llojllojshme në kët natë,, si namazi nafile, leximi i Kuranit, sadaka për të varfërit, lidhjet familjare, përkujdesjen në familje, agjërimin e ditës së saj, etj etj.

Të gjitha këto që u përmendë dhe të tjera, janë në formë të peferuar apo vullnetare pa qenë asgjë obligative.

Për vlerën e kësaj nate janë transmetuar nga Muhamedi a.s. disa hadithe rreth vlerës së saj.

Transmeton Aishja r.a. duke thënë: // Me doli gjumi natën dhe e vërejta se Pejgamberi s.a.v.s. nuk ishte në shtrat. Dola ta kërkoj dhe kur e pash se ishte te varrezat në Bekië, kishte ngritur kokën kah qielli. I tha Aishes: Oj Aishe, a u frikëove se Allahu dhe i dërguari i tij do të gjykojnë pa drejtë. Ajo tha: Çka kam unë në këtë, por mendova se ke shkuar te ndonjëra nga bashkëshortet e tua. Pejgamberi s.a.v.s. tha: Allahu zbret (mëshirën e Tij), në natën e mesme të muajit Sha’ban në qiellën e kësaj bote: I falë (besimtarët), më shumë se sa kimet(e bagëstisë) të fisit Kelb //.

( Fisi Kelb, ishte u njohur me numër të madh të deleve).

Transmeton Termidhiu, ibnu Maxheh dhe Ahmedi..

Pastaj hadithi tjetër. // Transmeton Muadh ibnu xhebeli nga Pejgamberi s.a.v.s. të ketë thënë: Allahu i vështron të gjitha krijesat e tij në natën e 15 të muajit Sha’ban.. I falë të gjitha krijesat (që i drejtohen Zotit me kërkim falje),, përveç se idhujtarit, dhe atij që ka mes tij dhe të tjerëve ngatërresa dhe armiqësi //.

Transmeton Tabariu, kurse hadith i vërtetë sipas Ibnu Hibbanit.

Hdithi tjetër. Transmeton Etha’lebettul hashenij r.a. se i dërguari i Allahut ka thënë: // Kur të jetë nata e mesme e muajit Sha’ban, Allahu i vështron të gjitha krijesat e Tij,, I falë besimtarët, i len jobesimtarët, kurse njerëzit që kanë urrejtje dhe armiqësi mes vete, i len deri sa ata ta e lënë armiqësinë dhe urrejtjen//.

Transmeton Tabaraniu,, dhe sipas disa muhadithinëve, llogaritet hadith i saktë.

Këto Hadithe dhe të tjera tregojnë qartë se nata e 15 e muajit Sha’ban ëashtë natë me vlerë dhe preferohet që besimtari ta kalon me adhurim, punë të mira, dhe të largohet nga të gjitha mëkatet.

Thotë Ataë ibnu Jesari: Nuk ka natë më të vlefshem pas natës së kadrit, se nata e mesme e muajit Sha’ban.

Pastaj hadithin tjetër. Transmeton Aliu r.a. nga pejgamberi s.a.v.s. të ketë thënë: Kur të jetë nata e mesme e muajit Sha’ban, Gjallërojeni natën e saj me adhurim, kurse agjërojeni ditën e saj. Sepse Allahu zbret (mëshirën e Tij) nga perëndimi i diellit në qiellin e kësaj bote dhe thotë: A ka kush kërkon falje që T’ia fali, a ka kush kërkon furnizim që Ta furnizoj, a ka kush kërkon dalje nga sprovat që ta shëroj, a ka kush, a ka kush… deri në mëngjes //.

Transmeton ibnu Maxheh

(( Hadithi është na kategotinë Daif,, dhe askush prej dijetarëve të hadithit nuk e ka llogaritur hadith të papranuar, përveç se Albanit. Dhe kjo nuk e zbrit këtë hadith në të papranueshëm, sepse transmetimet e tjera në kategori më të lartë, janë në kuptime të njejta ose të përafërta.

Andaj ky hadith është i pranueshëm për Veprime te mira,, (fadailul eamal) dhe për të fitur sevape duke nxitur për vepra të mira, është argument që plotësisht mund të veprojmë sipas tij.

Akademia për fetva e Egjiptit këshillon me këtë hadith, për të adhururar këtë natë dhe për të agjëruar ditën e saj )).

Pra preferohet agjërimi i ditës së 15 të këtij muaji, dhe inshaallah Allahu do ta pranon nijetin tonë dhe veprat tona.

Edhe pse muaji Sha’ban i tëri është hapsirë për agjërim, sepse kemi transmetime nga Hazreti Aishja se // Muhamedi s.a.v.s. nuk ka agjëruar asnjëherë më shumë se sa në muajin Sha’ban,

Ai e agjëronte atë të tërin //.

Transmeton Buhariu

Pastaj dita e 15 e muajit Sha’ban i bie në ditën e 15 të këtij muaji, ku është synet agjërimi i ditëve të bardha ( dita 13, 14. 15 e çdo muaji hënorë).

Pra, agjërimi i ditës së 15 të mujait Sha’ban është plotësisht me vend, dhe nuk ka asnjë hapsirë për diskutim.

Vërejtje: Hadithi Daif – i dobët – nuk nënkupton se atë nuk e ka thënë Muhamedi a.s., por ka ndikuar ndonjë defekt te një transmetues, saqë Shkencëtarët e Hadithit janë rezervuar në pranimin e tij.

Ali habib elxhifri, një dijetar Jemenas thotë: “ Mos ua humbni mundësinë njerëzve për adhurim dhe fitim te sevapve pasi ata e duan këtë,, kur ne jetojmë në kohët e fitneve”.

Shtrytëzojeni këtë natë me sa më shumë adhurime të ndryshme me veten tuaj, dhe familjet tuaja, kurse ditën e saj agjërojeni me bindje te Zoti për tu afruar tek Ai, për të fituar sevape dhe për të falur mëkate.

URIME TË GJITHËVE

Shpërndaje në rrjetet sociale.

Comments are closed.

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com