Konkurs publik për shoqatat e qytetarëve (Dokument)
09:56 | 18 Shkurt 2015

Në bazë të nenit 4. Të Rregullores mbi mënyrën e fnancimit, kriteret dhe procedurën e ndarjes së mjeteve shoqatave të qytetarëve në Komunën e Bujanocit (“Gazeta zyrtare e Komunës së Bujanocit”, nr. 19/14), Komisioni për shoqata të qytetarëve i Komunës së Bujanocit në seancën e mbajtur më 13 shkurt 2015 shpallë Konkurs publik për financimin e programeve vjetore dhe projekteve të shoqatave të qytetarëve me seli në territorin e Komunës së Bujanocit. konkurs160610weichselbraun7 Lëndë e këtij konkursi publik është shpërndarja e mjeteve të orientuara në vendimin mbi buxhetin e Komunës së Bujanocit për vitin 2015 në pozicionin 30, funksioni 111, klasifikimi ekonomik 481 “grantet për organizatat joqeveritare – shoqatat e qytetarëve”, të Vendimit mbi buxhetin e Komunës së Bujanocit për vitin 2015, në shumë prej 2.000.000,00 dinarë, për realizimin e programeve vjetore dhe projekteve të shoqatave të qytetarëve, me qëllim të realizimit të nevojave dhe interesave në këtë sferë, në territorin e Komunës së Bujanocit, në pajtim me Rregulloren mbi mënyrën e fnancimit, kriteret dhe procedurën e ndarjes së mjeteve shoqatave të qytetarëve, në Komunën e Bujanocit (në vazhdim të tekstit: Rregullorja). Në linkun në vijim mund të informoheni më detajisht rreth konkursit, si dhe të shkarkoni formularin e fletëparaqitjes: Aplikacioni Konkursi
Edlira Rukaj