Komuna e Bujanocit hap konkurs për shoqëri kulturore

0

Në bazë të nenit 4. Të Rregullores mbi mënyrën e fnancimit, kriteret dhe procedurën e ndarjes së mjeteve në fushën e kulturës  në Komunën e Bujanocit (“Gazeta zyrtare e Komunës së Bujanocit”, nr. 19/14), Komisioni për vlerësimin e programeve dhe projekteve në fushën e kulturës, i Komunës së Bujanocit në seancën e mbajtur më 20 shkurt 2015 shpallë :

KONKURSIN MUND TA SHKARKONI >> KËTU <<

KONKURS PUBLIK

për financimin e programeve vjetore dhe projekteve në fushën e kulturës me seli në territorin e Komunës së Bujanocit

I

Lëndë e këtij konkursi publik është shpërndarja e mjeteve të orientuara në vendimin mbi buxhetin e Komunës së Bujanocit për vitin 2015 në pozicionin 310, funksioni 820, klasifikimi ekonomik 481 “grantet për organizatat joqeveritare – shoqëritë kulturo artistike”, të Vendimit mbi buxhetin e Komunës së Bujanocit për vitin 2015, në shumë prej 1.700.000,00 dinarë, për realizimin e programeve vjetore dhe projekteve në fushën e kulturës, me qëllim të realizimit të nevojave dhe interesave në këtë sferë, në territorin e Komunës së Bujanocit, në pajtim me Rregulloren mbi mënyrën e fnancimit, kriteret dhe procedurën e ndarjes së mjeteve në fushën e kulturës, në Komunën e Bujanocit (në vazhdim të tekstit: Rregullorja).

II

Të drejtën e pjesëmarrjes në konkursin publik për financimin e programeve dhe projekteve e kanë Shoqëritë kulturo artistike, shoqatat dhe sekcionet amatore nga neni 3. i Rregullores e cila i përmbushë këto kushte:

-të ketë selinë në territorin e Komunës së Bujanocit,

të jetë themeluar në pajtim me dispozitat me të cilat rregullohet themelimi i organizatave në këtë sferë,
që programi ose projekti të realizohet në territorin e Komunës së Bujanocit dhe jashtë teritorit të saj, me kusht që me aktivitetet e saja ta përfaqësoj Komunën e Bujanocit.

III

Krahas fletëparaqitjes nevoiten edhe këto dokumente:

plani dhe programi i punës për vitin 2015,
fotokopia e ekstraktit të Agjensionit për regjistrat ekonomik,
të dhënat mbi personin e autorizuar për realizimin e programit ose projektit,
numri i llogarisë rrjedhëse dhe NIT(PIB).

IV

Në konkursin për financim dhe bashkëfinancim, kanë Shoqëritë kulturo artistike, shoqatat dhe sekcionet amatore nga teritori i Komunës së Bujanocit të cilat realizojnë projekte dhe kërkesa nga këto fusha:

Përmbajtja e planit dhe programit si edhe manifestimet të cilat janë me rëndësi, Kontributi në njohjen dhe promovimin e mbrojtjes së trashëgimisë kulturore te fëmijët dhe të rinjtë, ndikimi në përhapjen e vetëdijes mbi rëndësinë e mbrojtjes së trashëgimisë kulturore, Kontribut i bashkëpunimit dhe i rrjeteve në mes të shoqatave të njejta ose të ndryshme, të formatit – SHKA, sekcioneve amatore, etj, Promovimi i principeve multikulturore përmes mbrojtjes dhe prezantimit të përbashkët të tradhëgimisë kulturore në komunën e Bujanocit Kontributi në krijimin, prezantimin dhe promovimin e përmbajtjeve të reja të bazuar në mbrojtjen e trashëgimisë kulturore.

V

Aplikuesit që konkurojnë me programe ose projekte për vitin 2015 duhet ta sjellin edhe raportin financiar për programet ose projektet e realizuara nga buxheti i Komunës së Bujanocit për vitin 2014.

VI

Afati për parashtrimin e fletëparaqitjes në konkursin publik është 22 ditë nga dita e publikimit në tabelën e shpalljeve të Administratës komunale dhe në faqen zyrtare të Komunës së

Bujanocit në internet, i cili fillon të rrjedhë nga 23.02.2015 deri më 16.03.2015.

VII

Fletëparaqitja në konkurs krahas dokumentacionit përkatës i paraqitet Këshillit komunal të Komunës së Bujanocit – Komisionit për kulturë, me shenjën:

“Fletëparaqitje për konkurs publik për financimin e programve vjetore dhe të projekteve nga sfera e kulturës – të mos hapet”

VIII
Fletëparaqitja për konkurs dorëzohet:

me letër rekomanduese në adresën: Komuna e Bujanocit – Këshillit komunal(komisionit për kulturë.zyra nr.301 ), 17520 Bujanoc, rr. K. Petroviq nr. 115, ose

drejtëpërsëdrejti në Shkrimoren e Administratës komunale në Bujanoc

IX
Ekstraktet e fletëparaqitjes mund të merren duke i shkarkuar nga faqja zyrtare e Komunës së Bujanocit në internet www.bujanovac.rs ose mund të merren në objektin e Komunës së Bujanocit, zyra numër 301.

Valide do të konsiderohen vetëm se fletëparaqitjet e dërguara në këto ekstrakte ndërsa nuk do të shqyrtohen fletëparaqitjet me dokumentacion jo të plotë dhe jashtë afatit.

KOMISIONI PËR VLERËSIMIN E PROGRAMEVE DHE PROJEKTEVE NGA SFERA E KULTURËS NË KOMUNËN E BUJANOCIT PËR VITIN 2015.

KRYETAR I KOMISIONIT

BAJRAM FEJZULLAHU

FLETËPARAQITJE

Për pjesëmarrje në konkursin publik për ndarjen e mjeteve nga buxheti i Komunës së

Bujanocit për vitin 2015 për programet vjetore dhe projektet në fushën e kulturës

----- -------

Shpërndaje në rrjetet sociale.

Comments are closed.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Gjuha / Jезик / Language »