Hapet konkursi për financimin e programeve vjetore dhe projekteve në fushën e kulturës.

0

Komuna e Bujanocit në bazë të nenit 76. paragrafi 6. I Ligjit mbi kulturën (“Gazeta zyrtare RS nr. 72/09), nenit 4. të Rregullores mbi mënyrën e fnancimit, kriteret dhe procedurën e ndarjes së mjeteve në fushën e kulturës në Komunën e Bujanocit (“Gazeta zyrtare e Komunës së Bujanocit”, nr. 19/14), Komisioni për vlerësimin e programeve dhe projekteve në fushën e kulturës, i Komunës së Bujanocit në seancën e mbajtur më 07. mars 2018, shpallë:

 KONKURS PUBLIK
për financimin e programeve vjetore dhe projekteve në fushën e kulturës me seli në territorin e Komunës së Bujanocit

 I.
Lëndë e këtij konkursi publik është shpërndarja e mjeteve të orientuara në vendimin mbi buxhetin e Komunës së Bujanocit për vitin 2018 në pozicionin 189, funksioni 860, klasifikimi ekonomik 481 “grantet për organizatat joqeveritare – shoqëritë kulturo artistike”, për realizimin e programeve vjetore dhe projekteve në fushën e kulturës, me qëllim të realizimit të nevojave dhe interesave në këtë sferë, në territorin e Komunës së Bujanocit, në shumë prej 1.800.000,00 dinarë, në pajtim me Rregulloren mbi mënyrën e fnancimit, kriteret dhe procedurën e ndarjes së mjeteve në fushën e kulturës, në Komunën e Bujanocit (në vazhdim të tekstit: Rregullorja)

II.
Të drejtën e pjesëmarrjes në konkursin publik për financimin e programeve dhe projekteve e kanë Shoqëritë kulturo artistike, shoqatat dhe sekcionet amatore nga neni 3. i Rregullores e cila i përmbushë këto kushte:

-të ketë selinë në territorin e Komunës së Bujanocit,

– të jetë themeluar në pajtim me dispozitat me të cilat rregullohet themelimi i organizatave në këtë sferë,

– që programi ose projekti të realizohet në territorin e Komunës së Bujanocit dhe jashtë teritorit të saj, me kusht që me aktivitetet e saja ta përfaqësoj Komunën e Bujanocit.

III.
Krahas fletëparaqitjes nevoiten edhe këto dokumente:

  1. plani dhe programi i punës për vitin 2018,
  2. fotokopia e ekstraktit të Agjensionit për regjistrat ekonomik,
  3. të dhënat mbi personin e autorizuar për realizimin e programit ose projektit,
  4. numri i llogarisë rrjedhëse dhe NIT (PIB).

 

IV.
Në konkursin për financim dhe bashkëfinancim, kanë të drejtë ekskluzive Shoqëritë kulturo artistike, shoqatat dhe sekcionet amatore nga teritori i Komunës së Bujanocit të cilat realizojnë projekte dhe kërkesa nga këto fusha:

  •   Përmbajtja e planit dhe programit si edhe manifestimet të cilat janë me rëndësi,
  •   Kontributi në njohjen dhe promovimin e mbrojtjes së trashëgimisë kulturore te fëmijët dhe të rinjtë, ndikimi në përhapjen e vetëdijes mbi rëndësinë e mbrojtjes së trashëgimisë kulturore,
  • Kontribut i bashkëpunimit dhe i rrjeteve në mes të shoqatave të njejta ose të ndryshme, të formatit – SHKA, sekcioneve amatore, etj,
  •    Promovimi i principeve multikulturore përmes mbrojtjes dhe prezantimit të përbashkët të tradhëgimisë kulturore në komunën e Bujanocit.
  •   Kontributi në krijimin, prezantimin dhe promovimin e përmbajtjeve të reja të bazuar në mbrojtjen e trashëgimisë kulturore.

V.
Aplikuesit që konkurojnë me programe ose projekte për vitin 2018 duhet ta sjellin edhe raportin financiar për programet ose projektet e realizuara nga buxheti i Komunës së Bujanocit për vitin 2017.

VI.
Afati për parashtrimin e fletëparaqitjes në konkursin publik është 20 ditë nga dita e publikimit në tabelën e shpalljeve të Administratës komunale dhe në faqen zyrtare të Komunës së Bujanocit në internet, i cili fillon të rrjedhë nga 08.03.2018 deri më 22.03.2018.

VII.
Fletëparaqitja në konkurs krahas dokumentacionit përkatës i paraqitet Këshillit komunal të Komunës së Bujanocit – Komisionit për kulturë, me shenjën:

“Fletëparaqitje për konkurs publik për financimin e programve vjetore dhe të projekteve në fushën e kulturës – të mos hapet”

VIII.

Fletëparaqitja për konkurs dorëzohet: me letër rekomanduese në adresën: Komuna e Bujanocit – Këshillit komunal (komisionit për kulturë.zyra nr.301 ), 17520 Bujanoc, rr. K. Petroviq nr. 115, ose drejtëpërsëdrejti në Shkrimoren e Administratës komunale në Bujanoc.

IX.
Ekstraktet e fletëparaqitjes mund të merren duke i shkarkuar nga faqja zyrtare e Komunës së Bujanocit në internet www.bujanovac.rs ose mund të merren në objektin e Komunës së Bujanocit, zyra numër 301.

Valide do të konsiderohen vetëm se fletëparaqitjet e dërguara në këto ekstrakte ndërsa nuk do të shqyrtohen fletëparaqitjet me dokumentacion jo të plotë dhe jashtë afatit.

KOMISIONI PËR VLERËSIMIN E PROGRAMEVE DHE PROJEKTEVE NGA FUSHA E KULTURËS NË KOMUNËN E BUJANOCIT PËR VITIN 2018.

Kryetar i komisionit
ARTAN SALIHU
_______________________

Konkursi per Kulture ( I Skanuar )

Konkursi për kulturë (Word format)

Fleteparaqitje (Word Format)

Shpërndaje në rrjetet sociale.

Comments are closed.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Gjuha / Jезик / Language »