ÇFARË DUHET TË BËJMË KUR ËSHTË THATËSIRË DHE NUK BIE SHI
14:18 | 11 Gusht 2017
Në këto temperatura shumë të nxehta, shumë njerëz po kërkojnë nga ne që të organizojmë lutje masovike apo diçka tjetër që Zoti të na kalon këto temperatura të mëdha. Për të organizuar lutje apo diçka të tillë që ka paraparë legjislatura Islame, është nëse nga temperaturat e larta fillon të ndihet mungesa e madhe e ujit të pijshëm, por edhe mungesa e ujit për kafshët dhe bimët, dhe jo pse është nxehtë i madh dhe ne spo mund ti përballojmë !! Ajo që po e përjetojmë dhe po na duket se është jashtë normave, mendoj se ende nuk jemi në atë gjendje rreziku, sepse te ne nuk mungon asgjë nga nevojat tona të ujit apo edhe të ushqimeve. Por sido që të jetë, kjo është një alarm se jemi në situatë jashtë asaj normale që e kemi të adaptuar. Lutje për të rënë shiu, Muhamedi a.s. e ka praktikuar edhe lutjen por edhe ka falë namaz për rënien e shiut. Namazin për rënien e shiut thuhet se e ka falë shumë pak, ndoshta vetëm një herë në jetën e tij, kurse lutje për rënie të shiut ka bërë disa herë. Namazin për rënien e shiut, transmetohet se e ka falur sikur çdo namaz tjetër me xhemat jashtë xhamisë, dhe pas namazit ka mbajtur një fjalim dhe ka bërë dua në këmbë i kthyer kah kibla kurse njerëzit ishin ulur. Kishin dalur, me frikë ndaj Zotit, me modesti, kokëulur, dhe pas istigfarit dhe pendimit të bërë. Veshjen e tij Muhamedi a.s. e kishte veshë në të kundërtën, që të paraqesë gjendjen jo normale që ishte në mesin e tyre. Mirëpo sipas Ebu Hanifes , më e rrugës është që njerëzit të falen vetmas, dhe të bëjnë dua vetmas, të bëjnë tevbe dhe istigfar, dhe ta lutin Zotin që tu sjell shiun dhe bereqetin. A KA HAPSIRË QË EDHE TË BËJMË DIÇKA NGA KJO Ka mundësi që edhe ne ta bëjmë këtë, nëse vërejmë se seriozisht po rrezikohemi nga mungesa e ujit dhe e bereqetit bujqësorë. Por deri më tash, përveç se po na duket nxehtë, nuk jemi duke u ankuar për asnjë mangësi tjetër. Çështja tjetër është se, sa jemi të gatshëm dhe të përgatitur, që të bëjmë namaz për shi apo dua masovike, duke e patur parasysh gjndjen tonë morale, raportet tona familjare dhe në mes vete, mangësi në adhurime dhe shumë e shumë mëkate të tjera, që po i bëjmë shumë publikisht dhe pa asnjë turp nga njerëzit, e as frikë nga Zoti. E nëse po kërkohet që këtë ta e bëjnë të vjetërit, apo xhemati i xhamisë apo hoxhallarët etj, atëherë kjo është një hajgare e madhe që po mundohemi ta bëjmë me Zotin. Sepse Zoti nuk e pranon lutjen nëse nuk janë të gjithë të nevojshëm dhe nuk jemi të sinqertë në kërkesën e tonë. Për një gjë të tillë duhet të aktivizohet secili besimtar, i madh e i vogël, i ri dhe e re, burrë dhe grua, bile disa dijetarë e kan paraparë që nëse dilet në hapsirë për namaz apo dua për rënien e shiut, të merren edhe kafshët, edhe fëmijët, edhe të sëmurit, që ndoshta për hatër të tyre, Zoti na pranon lutjen. Për këto arsye, mendimi i Ebu Hanifes është, që këtë ta e bëjë secili person në vete, por mundemi edhe me antarë të familjes, apo në grupe, që të jemi aktiv në këtë lutje, të gjithë pjestarët e atij vendi. Para se të fillohet diçka nga namazi apo duaja, qoftë me xhamat apo secili vetmas kudo që të jetë, kërkohen disa rregulla dhe kushte që të jemi të sinqertë para Allahut, dhe të kemi shpresë se lutja jonë ka mundësi të pranohet: 1. Të ndërpriten të gjitha makatet që jemi duke i bërë. Sepse Muhamedi a.s thotë: “Fatkeqësia vie nga mëketi, kurse lergimi i tij bëhet përmes pendimit”. Pastaj në një pjesë të hadithit thotë: “... Deri sa njerëzit mos ta japin Zekatin, do tu ndalohet atyre rënia e shiut. E sikur të mos jenë kafshët, nuk do të keni shi ... “. Kurse Allahu në Kur’an thotë: “ Nëse ata do të drejtohen në rrugën e drejtë, do ti japim ujë të bollshëm “. El xhin 16 2. Të pendohemi për të gjitha mëkatet e bëra deri më tani. Sepse të gjithë mendimtarët janë të pajtimit se: Mëkatet ndikojnë në rrjedhat e jetës, dhe në rrizkun e tyre. Tregohet se në kohën e pejgamberit Musa a.s. kishte ndodhur thatësi e madhe, dhe Musa a.s. kishte organizuar me 70 mijë veta në hapsirë lutje për rënien e shiut. Pasi e bëri lutjen, nuk ra shi por nxehti u shtua edhe më shumë. Musa a.s. e pyeti Allahun se pse nuk u pranua lutja. Allahu iu përgjigj se, në mesin tuaj është një mëkatarë që bën mëkate për 40 vite. Musa a.s. thirri në masë se një mëkatarë është në mesin tuaj dhe për atë nuk do të na pranohet lutja. Personi në fjalë mendoi: Nëse dal turpërohem, e nëse nuk dal do të dënohen për shkak timin. Atëherë ai u pendua në vete pa e hetuar ashkush dhe menjëherë fillui të b ie shiu. Musa a.s. e pyeti Allahun, se shiu ra kurse nga ne nuk doli askush. Allahu i tha se mëkatari u pendua dhe pastaj ua lëshuva shiun. Musa a.s tha: O Zot më trego se kush ishte ai. Allahu i tha: O Musa, nuk të tregova kur ishte armik i imi, e si të tregoj tash kur u bë i dashuri im. 3. Të themi sa më shumë ESTAGFIRULLAH ( Kërkoj falje te Allahu) Allahu në Kur’an thotë: “ ... Kërkoni falje nga Zoti juaj, sepse Ai është falës. Ai ju dërgon shi të bollshëm ... “. ÇFARË ËSHTË GJENDJA NË VENDET E NXEHTA, SI NË MEKË DHE VENDE TË TJERA Në ato vende deri sa është klima e nxehtë normale sikur çdo herë, ajo nuk është dënim, por kur e tejkalon anën normale dhe e vonon shiun nga rënia e tij në kohë normale, atëherë edhe atje është lloj dënimi nga ana e Zotit. ÇFARË ËSHTË GJENDJA E DISA NJERËZVE DHE POPUJVE QË EDHE PSE BËJNË MËKATE NUK JU MUNGOJNË TË MIRAT Kësaj nuk duhet ti gëzohemi, sepse Allahu tregon se dikujt ia shpejton të mirat nga disa bamirësi të mëhrshme, e që pastaj kur ti vie momenti nuk e lëshon nga dënimi, ose e dënon me forma të tjera, si probleme me shëndet, me familje, me autoritet, me shqetësime, me frika etj. Ose Allahu ka hjekë dorë nga ai person, dhe se përfundimi i tij është shumë i keq. Muhamedi a.s. thotë: “ Nëse e sheh që Allahu i jep robit të Tij të mirat dhe ai është në mëkate, dije se kjo është tërheqje në shkatërrimin e tij “. Transmeton Tabaraniu ÇFARË DUHET TË BËJMË Për të mos rënë në dënime nga ana e Zotit me mungsë të shiut, ngritje të tmperaturave, termete, frika, luftëra mes vete, luftëra nga armiku etj. Duhet të jemi sa më larg mëkateve dhe nga gjithçka që e hidhëron Zoti. Të kryejmë obligimet tona ndaj Zoti dhe ndaj vetes tonë, ndal familjeve dhe farefisit tonë, ndaj fqinjëve ndaj kombit dhe ndaj gjithçka që e dëmton jetën e njerëzve.

Nevina Shtylla